Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAPROPROGRAMY.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep WAPROPROGRAMY.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2
DEFINICJE

 

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI – dane przekazywane przez Licencjodawcę Klientowi, do których jest przypisywany Produkt, potwierdzające jego zakup.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej waproprogramy.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej waproprogramy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

LICENCJODAWCA – Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965,00 złotych, NIP: 522-26-12-717, REGON: 017293003, będąca producentem Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE – dane wytwarzane i dostarczane przez Licencjodawcę w formie cyfrowej, do których dostęp następuje po otrzymaniu Certyfikatu Autentyczności oraz ewentualne nośniki, na których Oprogramowanie zostało utrwalone, instrukcja obsługi oraz wszelkie inne drukowane materiały pomocnicze, dokumentacja drukowana, w postaci elektronicznej oraz dostępna „on-line”.

PRODUKT – dostępne w Sklepie usługi lub Oprogramowanie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem waproprogramy.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Computer Media Consultants Sp. J. z siedzibą w Warszawie (03-285), ul. L. Kondratowicza 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000132438, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5361326240, REGON: 012465712., adres poczty elektronicznej (e-mail): info@waproprogramy.pl, numer telefonu: +48 22 888 50 00.

UMOWA LICENCYJNA – umowa zawierana między Klientem, a Licencjodawcą w momencie przystąpienia do korzystania z Oprogramowania.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ SPOSOBU ICH ZAMAWIANIA

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronie waproprogramy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością brutto lub netto. Cena nie zawiera kosztów związanych z płatnością drogą elektroniczną i dostawą jeżeli takowe występują.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania Zamówienia lub jego części.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (waproprogramy.pl).
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie 7 dni od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz.16:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

§ 4
UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie.
 3. Dopiero po weryfikacji Zamówienia następuje potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Dopiero z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. Po dokonaniu zakupu Oprogramowania Klient otrzymuje Certyfikat Autentyczności, który powinien zostać aktywowany w sposób określony przez Licencjodawcę. Certyfikat Autentyczności dostarczony jest do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto.
 8. Klient nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.

 

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL 30 1600 1068 0003 0102 0178 7001 (Bank BNP Paribas Bank Polska SA O./Warszawa), Computer Media Consultants Sp. J., ul. L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa, NIP: 5361326240. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym za koszty dostawy, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie dostarczony dopiero opłaceniu kwoty wskazanej w Zamówieniu.
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wartości Zamówienia, sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej świadczącej o nienaruszeniu paczki. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:
   • pisemnie na adres: ul. L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa lub
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@waproprogramy.pl.
 2. W powyższych wiadomościach w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. L. Kondratowicza 37 / E.04, 03-285 Warszawa.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 5. Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi drogą elektroniczną, pisemnie na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail.

 

§ 8
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@waproprogramy.pl.
 2. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana elektronicznie na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 11
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@waproprogramy.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem waproprogramy.pl korzystają z ochrony praw autorskich i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Computer Media Consultants Sp. J., ul. L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa, NIP: 5361326240. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony waproprogramy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony waprosystemy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, materiały produktowe (w tym zdjęcia), nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych zgodnie z Umową Partnerską wiążącą Usługodawcę z Licencjodawcą.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.